के तपाईं मिश्रित आकार र बान्की स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ?

- 2021-05-20-

निश्चित